nazse-uslugi

Nasze usługi

Budownictwo to wysoce materiałochłonna gałąź gospodarki. Wykonanie nowych oraz remont już istniejących obiektów wymaga znacznego zużywania surowców i wyrobów budowlanych, a w obu przypadkach generuje też tony odpadów.

W Unii Europejskiej stan zanieczyszczenia środowiska przez przemysł budowlany szacuje się na 180 mln t odpadów rocznie. Większość – ok. 72% – gromadzona jest na specjalnych składowiskach. W Circular Construction skupiamy się na tym, aby jak najwięcej z nich przywrócić do obiegu, zgodnie z ideą zrównoważonej gospodarki.

Jesteśmy zaangażowani w szereg projektów, mających na celu umożliwienie ponownego wykorzystania różnorodnych odpadów budowlanych. Stosujemy technologie pozwalające na ich separację i frakcjonowanie, aby nie tylko składować przekazane nam materiały, ale przede wszystkim przetwarzać je w sposób efektywny i ekonomiczny.

Rozwijamy działalność związaną z recyklingiem materiałów budowlanych, które stanowią doskonały surowiec pod budowę infrastruktury drogowej, kolejowej lub fundamentów budynków.