kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

  Administratorem danych osobowych jest Circular Construction Spółka Akcyjna (dalej: Administrator), siedziba: ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa, kontakt: biuro @ circularconstruction.pl.

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest prowadzenie korespondencji w związku z pytaniem dotyczącym (a) Faktur i płatności; (b) Oferty; (c) Pracy; (d) Staży i praktyk (e)Reklamy i promocji; (i) innego zakresu określonego w treści zapytania skierowanego do Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail gdpr@budimex.pl.

  Odbiorcami danych osobowych będą odpowiednio dostawcy rozwiązań IT, podmioty z grupy Budimex/Ferrovial, i inne podmioty jeśli ich udział jest konieczny do realizacji powyższych celów, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, za pomocą których Administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być zdalnie przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Gdyby miał się odbyć taki transfer – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG – Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Można uzyskać kopię opisu zabezpieczeń technicznych wykorzystywanych do zabezpieczenia danych przekazywanych poza EOG kierując wniosek na adres: gdpr@budimex.pl

  Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu.

  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego (organu publicznego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii).

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane pytania.

  W procesie udzielania odpowiedzi na przesłane pytania nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

  Circular Construction S.A.

  ul. Siedmiogrodzka 9
  01-204 Warszawa